Politică de Confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră ce au caracter personal sunt prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. În această secţiune aflaţi detalii despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această secţiune, pentru a reflecta modificările ce vor aparea cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

Cine suntem și care este modalitatea de a ne contacta

S.C. CP FRIGO-MOBIL S.R.L. este persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Jud. Maramureș, Municipiul Baia Mare, str. Iuliu Maniu, nr. 52, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J24/720/2009, având codul unic de înregistrare RO 25853925. În sensul legislației în vigoare, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal.

Ce fel de date cu caracter personal colectam si in ce mod

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod direct atunci când adresaţi o cerere de ofertă pe platforma www.melform.ro. Astfel, aveți controlul asupra informației pe care ne-o oferiți.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care este scopul prelucrării datelor

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

Prelucrarea solicitărilor de ofertă și a comenzilor, validarea, facturarea şi trimiterea produselor;

Anularea sau modificări de orice natură referitoare la o comandă;

Returnarea produselor dintr-o comandă;

Prelucrarea datelor dumneavoastră este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între CP FRIGO-MOBIL SRL și dumneavoastră, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.melform.ro față de atacuri cibernetice;

Măsuri de detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Motivul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială.

Cui furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Putem transmite anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră către:

Partenerii site-ului www.melform.ro;

Instituţiile bancare care intermediază plăţile;

Firme de curierat prin care trimitem produsele;

Furnizori de servicii IT;

Alte societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor şi serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastra de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor şi confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Unde transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

Nu transferăm datele dumneavoastră către state din cadrul/din afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al furnizării produselor solicitate.

Drepturile dumneavoastră

Vizitatorii site-ului www.melform.ro ale căror date sunt prelucrate, au următoarele drepturi:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către www.melform.ro și dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor

În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către CP FRIGO-MOBIL SRL, în următoarele cazuri:

  • contestați exactitatea datelor
  • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
  • www.melform.ro nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră şi

prelucrarea se face prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

  • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
  • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră sau
  • se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Pentru a vă putea exercita drepturile, vă rugăm să rețineți următoarele aspecte:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteţi cererea cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă cererii de ofertă lansate pe site-ul www.melform.ro.

Costuri. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situaţiilor în care solicitarea este nefondată, repetitivă sau excesivă, caz în care vă vom informa despre costuri înainte de a vă soluționa cererea.

Timp de răspuns. Ne dorim să răspundem în termen de maximum 30 de zile, cu excepția situației în care acest lucru este imposibil, caz în care veţi fi informat.

Puteţi contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalităţi:

– prin e-mail la adresa: data.protection@frigomobil.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: CP FRIGO-MOBIL SRL, str. Iuliu Maniu, nr.52, Baia Mare, jud. Maramureș – cu menţiunea “în atenția Responsabilului CP Frigo-Mobil cu protecția datelor”.

Shopping Cart
Scroll to Top
Produse Selectate
Autentificare